Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 21/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-21 11/12

Nr: 7

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Månadsplanering

En månadsplanering med Elevkårens event och händelser ska utformas och sitta i entrén. Linnea ska sätta ihop ett förslag till nästa möte.

§6. Öppet möte

Ett öppet styrelsemöte ska hållas på andra våningen den 6/4. Detta då det ska möjliggöra för Elevkårens medlemmar att komma med idéer och förslag på kårens verksamhet på ett enkelt sätt. Mer information om detta möte kommer närmre utsatt datum.

§7. Lärverksfejden

Bokningar för uttagningarna till fejdens grenar ska vara klara senast torsdag den 24/3. Information om fejden och uttagningar sker i aulan fredag den 25/4.

Vecka 15 infaller Fejden-veckan, då skolans elever ska bli så insatta engagerade som möjlig i Läroverksfejden. Aktiviteter och dylikt för hela vecka 15 diskuteras internt i styrelsen. Likaså planeras onsdag den 27/4 då deltävlingen Jeopardy hålls på Norra Real.

§8. Operation Dagsverke

Pepule och Henrik har under helgen som deltagit i konferensen för Operation Dagsverke. Konferensen innehöll information, föreläsningar och även en röstning för nästa års projekt, vilket blir i Nicaragua och El Salvador, där Operation Dagsverke ska samarbeta med Kooperation Utan Gränser.

 

Två föreläsningar om Operation Dagsverke kommer hållas i Aulan den 3/5 mellan klockan 12.00-13.00 och 13.00-14.00.

§9. Överlämning

Överlämningsmöten med de gamla styrelsemedlemmarna måste hållas snarast.

§10. Äggjakt

Den planerade äggjakten som ska hållas till påsk kombineras med Fejden-veckan. Vidare information kommer.

§11. Föreningar

Föreningsblanketterna ska skrivas om. Marilyn ansvarar för detta. Styrelsen beslutade

att godkännande av föreningar härmed inte krävs från Elevkårsstyrelsen. En blankett för nystartade

föreningar ska fyllas i och lämnas till Elevkårsstyrelsen.

§12. MyAcademy

MyAcademy som är ett företag som arbetar med studiehjälp på olika sätt. Styrelsen ska träffa en representant från MyAcademy ett passande datum för mer information om företagets arbete.

§13. Bank

Styrelsen beslutade

att under verksamhetsåret använda Swedbanks bankpaket nr. 3, som innehåller ett företagskonto,

tillgång till internetbank samt bankkort. Bankpaketets kostnad är 500 kr för ett år.

§14. Övriga punkter

Elevkårens medlemskort som ännu inte är utdelade ska vara det senast fredag den 25/3.

Dropbox som används internt inom styrelsen ska introduceras för de styrelsemedlemmar som fortfarande inte fått tillgång till Dropbox-kontot.

Fritz ska skicka ut blanketter till de styrelsemedlemmar som lagt ut pengar för Elevkåren så att pengarna kan redovisas och de inblandade få betalt för de utlägg som gjorts.

Christoffer ska medverka i kommande AE-möte den 29/3. Detta då han som påverkansgeneral i Elevkårsstyrelsen vill öka elevernas chans att påverka sin skolgång. Christoffer håller även på att utforma ett utvärderings- kombinerad påverkansdokument AE-representanterna ska låta sina klasser fylla i.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: