Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 4/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-04 11/12

Nr: 9

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen, framför allt väldig glädje över att detta var det första mötet med

100 % närvaro.

§6. Studentkatalog

Norra Real ska skriva en text till den gemensamma studentkatalogen för Stockholms fyra stora läroverk. August Almqvist Jansson ska tillfrågas om han är villig att skriva en text som publiceras i katalogen. Pepule kontaktar August.

§7. Onsdag 6/4 – Torsdag 7/4

Onsdag från klockan 13:00 är det styrelseträff för planering av främst Läroverksfejden men även annat som behöver planeras och struktureras. Torsdag från klockan 13:00 är det träff för styrelsen för ommöblering av kårrummet.

§8. Öppet möte

Öppet möte hålls på andra våningen på onsdag 6/4 klockan 09:35. Medlemmar i kåren är varmt välkomna att komma med idéer och åsikter. Styrelsen bjuder på godis!

Alexander och Theresa medtar postitlappar. Styrelsen tog beslut om

att 200 kr ska brukas för att köpa godis.

§9. Läroverksfejden

Intern planering inför den deltävling som hålls på Norra Real pågår inom styrelsen.

Onsdag 6/4 ska styrelsen från 13:00 planera det sista inför fejden.

§10. Månadsplanering

En månadsplanering för elevkårens aktiviteter planera komma upp i skolan. Linnea ser över detta.

§11. Rektorsmöte

Den 13/5 klockan 14:00 är det möte med styrelsen och rektor Ove Sköld. Mötet hålls för att samtala om den gångna terminen och även för att bestämma innehåll på de USB-minnen de nya eleverna ska få i början av höstterminen.

§.12 Företag

Många företag kontaktar styrelsen och skolledning för att komma till skolan och föreläsa. En frågeställning om hur elevkårens medlemmar ställer sig till föreläsande och informerande företag under det öppna mötet 6/4. Föreläsning från Nanny.nu kommer ställas in då det inte finns tid för besök av företaget.

§13. Enkäter

De nya föreningsblanketterna är klara och likaså enkäterna för pengar som ska återbetalas av elevkåren. Christoffer utformar en påverkansblankett som ännu inte är klar.

§14. Lundresa

Resan till Lund som tre personer i styrelsen och även en medlem i elevkåren ska genomföra vecka 15 planeras. Resan innefattar information om Operation Dagsverke och även en träff med Dalai Lama.

Styrelsen beslutade

att 2520 kr beviljas att användas för rese- och boendekostnader till resan.

§11. Övriga punkter

Aulabokning för onsdagsförmiddagar checkades av med Linnea som är ansvarig för detta.

Matris för påverkan som Christoffer arbetar på ska ut till så många lärare som möjligt för feedback. En veckofråga är också aktuellt i matrisen, alltså en ny fråga varje vecka som då ska behandlas av lärare, skolledning och elever. Dessa frågor ska sedan tas upp och diskuteras på AE-mötena. Matrisen ska även som färdig vara tillgänglig för lärare, skolledning och elever.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: