Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 2/5

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-05-02 11/12

Nr: 13

_______________________________________________________________________________________________

 

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

 

Bisittare: Inga.

 

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungqvist, Navid Ghaffarpour.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Styrelsen mår allmänt bra men är en aning stressad över skolarbete och annat.

§6. Effektivisera möten

Styrelsemötena bör effektiviseras. Detta då de tar lång tid och ofta behandlar fler saker än nödvändigt. Tillsammans bestämde styrelsen att framtida event ska planeras innan möten och endast godkännas under själv mötena, i så stor mån som möjligt.

§7. OD

OD-joggen har fortfarande inte fått ett godkännande från polisen och kan därför inte genomföras i år då tiden blir för knapp. OD-joggen kommer istället att genomföras nästa verksamhetsår.

Tisdag 3/5 föreläsning i aulan med information om OD kl 12-13 och 13-14. Till nästa vecka ska Pepule och Henrik skaffa fram insamlingsbössor och buntband som förberedelse inför Operation Dagsverke. Styrelsen ska tillsammans dela ut broschyrer och infoblad i klasserna då dessa anlänt till skolan.

§8. Kiss&Makeup

Kiss&Makeup vill komma till studentfotograferingen och styla elever inför fotograferingen. Styrelsen röstade nej till detta.

 

§9. Sveriges Störigaste Sommarjobb

Sveriges Störigaste Sommarjobb vill att vi ska sätta upp affischer i skolan för att göra reklam. Styrelsen godkände.

§10. Förslag + idéer

Förslagen från det öppna mötet har sammanställt och styrelsen diskuterade vilka förslag som är möjliga att genomföra.

 

§11. Biljetter

Styrelsen börjar sälja biljetter till estettävlingen kl 09.00 den 3/5.

§12. Study Hall

Styrelsen diskuterar att starta en pluggstuga för skolans elever. Kårstyrelsen ska då ansvara för denna och finnas till hands för hjälp. Förslagsvis ska denna pluggstuga starta HT-11.

§13.

Sekretessbelagt

§14. Skolkläder

Skolkläderna har fortfarande inte anlänt. Senast den 3/5 ska information komma från företaget angående leverans. Mejl ska ha gått ut till alla som beställt kläder.

§15. Lillis

Vi ska utse en Lillisfamilj som kan hjälpa till med välkomnandet av ettor. Navid och Theresa ska gå ut med information att vi söker familjemedlemmar till Lillis. Styrelsen ska också ha en idéstuga för vilka aktiviteter som ska genomföras när ettorna börjar.

§16. Övriga punkter

Niklas vill ha betalt för musikutrustningen från Läroverksfejden. Fritz överför pengar så fort han fått kontonummer från Niklas.

En extra debattuttagning inför läroverksfejden ska hållas, Fritz och Pepule är ansvariga för denna.

En tågning till Södra Latin ska genomföras gemensamt av Norra Real-elever på fredag 6/5. Samling för elever på en timme innan vi tågar.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades