Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 24/2

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C11, Norra Real

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-02-24 11/12

Nr: 3

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Alexander Ljungquist, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Jakob Bohman.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Smashturnering 8/3

Jakob Bohman från Spelföreningen sökte ett föreningsbidrag på 300 kr till priser för kommande Smashturneringen den 8/3. Föreningen bad även om att få låna sofforna från Mobbade Matsalen att bruka under turneringen. Båda dessa förfrågningar godkändes av styrelsen.

§5. Ny mötestid

En stående mötestid för styrelsen bestämdes. Styrelsen kommer från och med vecka 10 ha möten från klockan 17:00 varje måndag.

§6. Postöverlämning

Alla styrelsemedlemmar ska boka in ett möte med personen som tidigare suttit på samma post. Detta för ytterligare överlämning av styrelsearbetet.

§7. Firmatecknare

Freja, Alexander och Fritz godkändes som styrelsens firmatecknare. Alla firmatecknare får tillgång till en internetdosa och Alexander har även tillgång till ett kontokort. Firmatecknarna har då fullmakten att överföra pengar och skriva under för utgifter.
§8. Ekonomi
Pengar som lagts ut av Pepule och Henrik för överlämningseftermiddagen återfås vid uppvisning av kvitto. Fritz ser över detta och för senare över pengarna till Pepules och Henriks konton.
§. 9 Föreningsblankett
Föreningsblanketten som nu finns för ansökan om bildning av förening ska skrivas om. Marilyn och Alexander skriver tillsammans den nya blanketten. Eventuella föreningsbidrag ska även ses över av Fritz.
§10. Fotografering av styrelsen
Fotografering av nya styrelsen ska ske snarast möjligt. Tema diskuteras internt och ska beslutas om nästkommande styrelsemöte.
§11. Möblera om i kårrummet
Ommöblering i kårrummet diskuteras då vi behöver ytterligare sittplatser. Färdiga idéer finns i styrelsen med förslaget ska diskuteras med NRIF och Saga också använder kårrummet som sin mötesplats. Vid godkännande från dessa föreningar blir det ommöblering av rummet.
§12. Möte med NRIF och Saga
Möte bör hållas med Elevkårsstyrelsen, NRIF och Saga eftersom vi alla delar på kårrummet. På mötet ska ommöbleringen av kårrummet tas upp och likaså hämtningen av treornas studentmössor som nu står i kårrummet.
§13. Norra Realarnas Förening
Norra Realarnas Förening, en förening med gamla elever från Norra Real, önskar ha en representant från Elevkårsstyrelsen med på sina möten. Freja utsågs som denna representant.
§14. Expertis
Expertis, ett event orndnat av SECO, hålls den 2/4-11 på Globala Gymnasiet i Stockholm. Varje elevkår får skicka sju representanter. Från Norra Real kommer alla i styrelsen att åka förutom Sanna, Marilyn, Henrik och Fritz som avstår på grund av platsbristen.
§15. Övriga punkter
Vi beslutade att vi tills vidare lägger ut styrelseprotokollen på bloggen, men att vår målsättning är att senare kunna publicera dem på hemsidan.
Omskrivning av Norra Reals Elevkårs stadga ska snarast möjligt skickas till vår SECO-representant Jon. Freja skickar över dessa till Jon så fort de är omskrivna.
§16. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Kommentarer

  • trovärdigt fan säger:

    needs more ketchup

    2011-02-26 | 18:14:06

Kommentera inlägget här: