Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 28/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C11, Norra Real 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-28 11/12

Nr: 8

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Christoffer Arnlund, Henrik Stjernberg.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Förreningen kårrabatter
Föreningen kårrabatter har årsmöte måndag den 4/4 och en ny representant från Norra Reals Elevkår ska då väljas in i Föreningen Kårrabatters styrelse. Styrelsen beslutade att be Ivar Vänglund att ta på sig detta uppdrag. Om Ivar tackar ja blir han Norra Reals Elevkårs representant för det kommande verksamhetsåret i Föreningen Kårrabatter.

§6. Medlemskortsworkshop
SECOs workshop för medlemskort hålls torsdag den 31/3 mellan klockan 15.30-18.30. Workshopen får ha obegränsat med representanter från Norra Reals Elevkår och därför är ingen specifik representant från styrelsen vald att ensam närvara.

§7. Lärverksfejden
Uttagningarna för läroverksfejden har startat och styrelsen vill att dessa ska få största möjliga uppmärksamhet bland elever och lärare. Inför första uttagningen ska styrelsen sitta i entren och peppa till eleverna. Styrelsen beslutade därför
att bevilja 100 kr som ska gå till godis. Godiset ska användas som småpriser i den jeopardytävling som kommer pågå i entrén.

§8. Öppet möte
Ett öppet styrelsemöte kommer hållas i skolan v.14. Här välkomnas idéer och förslag av alla olika typer!

§.9 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Styrelsemöte 21/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-21 11/12

Nr: 7

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Månadsplanering

En månadsplanering med Elevkårens event och händelser ska utformas och sitta i entrén. Linnea ska sätta ihop ett förslag till nästa möte.

§6. Öppet möte

Ett öppet styrelsemöte ska hållas på andra våningen den 6/4. Detta då det ska möjliggöra för Elevkårens medlemmar att komma med idéer och förslag på kårens verksamhet på ett enkelt sätt. Mer information om detta möte kommer närmre utsatt datum.

§7. Lärverksfejden

Bokningar för uttagningarna till fejdens grenar ska vara klara senast torsdag den 24/3. Information om fejden och uttagningar sker i aulan fredag den 25/4.

Vecka 15 infaller Fejden-veckan, då skolans elever ska bli så insatta engagerade som möjlig i Läroverksfejden. Aktiviteter och dylikt för hela vecka 15 diskuteras internt i styrelsen. Likaså planeras onsdag den 27/4 då deltävlingen Jeopardy hålls på Norra Real.

§8. Operation Dagsverke

Pepule och Henrik har under helgen som deltagit i konferensen för Operation Dagsverke. Konferensen innehöll information, föreläsningar och även en röstning för nästa års projekt, vilket blir i Nicaragua och El Salvador, där Operation Dagsverke ska samarbeta med Kooperation Utan Gränser.

 

Två föreläsningar om Operation Dagsverke kommer hållas i Aulan den 3/5 mellan klockan 12.00-13.00 och 13.00-14.00.

§9. Överlämning

Överlämningsmöten med de gamla styrelsemedlemmarna måste hållas snarast.

§10. Äggjakt

Den planerade äggjakten som ska hållas till påsk kombineras med Fejden-veckan. Vidare information kommer.

§11. Föreningar

Föreningsblanketterna ska skrivas om. Marilyn ansvarar för detta. Styrelsen beslutade

att godkännande av föreningar härmed inte krävs från Elevkårsstyrelsen. En blankett för nystartade

föreningar ska fyllas i och lämnas till Elevkårsstyrelsen.

§12. MyAcademy

MyAcademy som är ett företag som arbetar med studiehjälp på olika sätt. Styrelsen ska träffa en representant från MyAcademy ett passande datum för mer information om företagets arbete.

§13. Bank

Styrelsen beslutade

att under verksamhetsåret använda Swedbanks bankpaket nr. 3, som innehåller ett företagskonto,

tillgång till internetbank samt bankkort. Bankpaketets kostnad är 500 kr för ett år.

§14. Övriga punkter

Elevkårens medlemskort som ännu inte är utdelade ska vara det senast fredag den 25/3.

Dropbox som används internt inom styrelsen ska introduceras för de styrelsemedlemmar som fortfarande inte fått tillgång till Dropbox-kontot.

Fritz ska skicka ut blanketter till de styrelsemedlemmar som lagt ut pengar för Elevkåren så att pengarna kan redovisas och de inblandade få betalt för de utlägg som gjorts.

Christoffer ska medverka i kommande AE-möte den 29/3. Detta då han som påverkansgeneral i Elevkårsstyrelsen vill öka elevernas chans att påverka sin skolgång. Christoffer håller även på att utforma ett utvärderings- kombinerad påverkansdokument AE-representanterna ska låta sina klasser fylla i.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 14/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2011-03-14 11/12

 

Nr: 6

_______________________________________________________________________________________________

 

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Caroline Witasp (§4-§5) August Almqvist Jansson(§12-§17).

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Namnlek

En lek Freja planerat för att komma varandra lite närmare.

§5. Läroverksfejden

Caroline Witasp från Läroverksstyrelsen informerade om Läroverksfejden. Information angående uttagningar kommer ut nästa vecka. Biljetterna för varje deltävling är rättvist utdelade mellan de fyra tävlande läroverken och kommer börja säljas ca 1 vecka före varje deltävling.

Läroverksfestens biljetter kommer släppas för försäljning i samband med de sista deltävlingarna och kommer kosta mellan 100-120 kr.

Affischering kommer också ske i samband med Läroverksfejden för att öka intresse och deltagande ytterligare.

§6. Överlämningsmöte

Freja kom med påminnelse om de överlämningsmöten alla styrelsemedlemmar ska ha med personen som tidigare suttit på posten var medlem har.

§7. Utbildning

Styrelseutbildningen som skulle hållts på eftermiddagen den 10/3 har flyttats till den 21/3. Detta på grund av att så få kunde delta den 10/3.

Till utbildningen som kommer hållas på mellan 17-20 ska Linnéa laga mat till styrelsen. Styrelsen beslutade

att 400 kr från Elevkårens kassa ska användas för att betala maten till

utbildningen den 21/3.

§8. Upgrades

Upgrades kommer till skolan onsdag den 16/3 för att informera om högskoleprovet. Informationen hålls i aulan och startar klockan 09.30.

§9. NannyNU

Företaget NannyNU har kontaktat rektorn och Elevkårsstyrelsen då de är intresserade att komma till skolan och informera om de tjänster de kan erbjuda. Styrelsen anser att detta är en bra idé då NannyNU är ett företag som erbjuder alla från 18 år att söka arbete som barnvakt. Ett godkännande från rektorn är nu vad som väntas för att företaget ska få komma till skolan med information om sina tjänster.

§10. USB-minnen

USB-minnen ska göras i ordning inför HT2011 för att erhållas till alla nya elever. Linnéa har i uppdrag att förbereda den information Elevkåren vill ha med på dessa USB-minnen och även att se över varifrån dessa ska beställas.

§11. Aulabokning

Aulatiden på skolans gemensamma onsdagsrast är Elevkårsstyrelsens ansvar att disponera. Rektor Ove Sköld ska informeras om att Linnéa är styrelsens ansvariga person för detta och rektorn ombedes därefter att informera lärarna att denna aulatid endast är bokningsbar av Elevkårsstyrelsen.

§12. Protokoll

Styrelsen beslutade

att som stående punkt i alla protokoll ska införas att tidigare protokoll

läggs till handlingarna. Tidigare protokoll ska vara genomlästa av

alla styrelsemedlemmar och eventuella invändningar ska framföras innan var

var protokoll läggs till handlingarna.

§13. Styrelsefoto

Tema är beslutat internt och fotot ska tas nästa vecka.

§14. Operation Festival

Från förra året är Elevkåren skyldiga Operation Festival 1540 kr, pengar som var ett bidrag från Kåren men aldrig betalades ut. Detta och eventuellt bidrag från Kåren i år ska betalas ut till Operation Festival.

Linnéa, Pepule och Christoffer är engagerade i Operation Festival och närmare festivalen kommer finnas möjlighet för ytterligare engagemang då frivillga arbetare behövs inför festivalen.

§15. Föreningen Kårrabatter

Alla medlemmar i Norra Reals Elevkår kommer innan måndag den 21/3 bli tilldelad ett personligt medlemskort för Elevkåren. Detta medlemskort kommer behövas vid deltagande i olika event som Elevkåren skapar och medlemskorten ger även rabatter på vissa butiker i Stockholm.

Detta på grund av Elevkårens medlemsskap i Förening Kårrabatter.

Senast den 1 april ska styrelsen ha utsett en ny representant för att sitta med i Föreningen Kårrabatters styrelse då årsmöte hålls den 16 april. Nuvarande representant från Norra Reals Elevkår är August Almqvist Jansson.

§16. Övriga punkter

Linnéa och Sanna ska se över och börja planera en kommande skolfest arrangerad av Elevkåren.

En äggjakt planeras inför påsk och ska ses över av Henrik och Pepule.

En kårkortsutbildning hålls 21-22/3 och alla styrelsemedlemmar är välkomna att delta.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Styrelsemöte 9/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-09 11/12

Nr: 5

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Lundresa

Fyra elever från skolan ska tillsammans med en lärare besöka Lund för att träffa Dalai Lama och delta i en workshop. Tidigare beslutat att Freja, Henrik och Pepule ska åka från styrelsen och likaså Linn från gamla styrelsen. Då Henrik inte kan delta i sammanträdet beslutades att Linnéa åker till Lund istället för Henrik.

§5. Poängjaktspris

En del av Poängjaktspriset har ännu inte betalats av Elevkåren. Den nya styrelsen blev informerad om det beslut som togs av gamla styrelsen, nämligen att Elevkåren ska stå för kostnaden.

§6. Uttagningar till Läroverksfejden

Uttagningarna till Läroverksfejden kommer ske innan den 13/4. Tid, datum och plats för uttagningarna kommer ut snarast.

§7. Övriga punkter

Huruvida resekostnaden till Lund ska betalas av Elevkåren eller ej diskuterades. Något beslut är ännu inte taget. Freja har fått i uppgift att se över möjliga kommunkationsmedel och dess kostnader.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 7/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-07 11/12

Nr: 4

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Utbildning med Jon

Utbildning med styrelsen ska hållas med vår kontaktperson Jon från SECO på eftermiddagen torsdag den 10/4.

§5. Medlemskort

En workshop kommer hållas angående de nya medlemskortet som ska tillkomma elevkårens medlemmar. Medlemskorts-workshopen hålls den 20-21/3 på SECOs huvudkontor. Inga representanter från styrelsen är utsedda att delta.

§6. NRF

Norra Realarnas Förening, en förening med gamla elever från Norra Real, vill ha ytterligare en representant som styrelsen med på sina möten. Pepule valdes som andra representant och Freja är sedan tidigare vald.

§7. Skolkläder

Skolkläder är sålda under hösten och förslag ligger uppe att vi även ska sälja skolkläder till våren. Beslut togs under mötet att vi inte kommer sälja skolkläder under vårterminen utan först till nästa höst.
§8. Läroverksfejden
Sista dag för uttagning till läroverksfejden är 13/4. Sex uttagningar ska göras i grenarna fotboll, jeperdy, drama, musik, dans och debatt. NRIF kommer tillfrågas att  hålla i fotbollsuttagningen om ej godkännes ska andra representanter utses av styrelsen. Jeperdyuttagningen är ett prov på tid och kommer ordnas av Sanna, Pepule och Linnea. Dramauttagningen avgörs genom inskickade idéer utefter valt tema och väljs därefter ut av hela styrelsen. Marylin ansvarar för uttagning av dans tillsammans med Sanna och debattuttagningen håller Alexander, Fritz och Linnea i. Vem som kommer ansvara för uttagningen i musikgrenen är ännu inte beslutat.
§. 9 Operation Dagsverke
Via Operation Dagsverke erbjuds fyra elever och en lärare att åka till Lund en helg under våren för att få träffa Dalai Lama. Representanter från styrelsen blir Freja, Henrik och Pepule och fjärde elev på skolan att åka blir Linn Andersson, tidigare sekreterare i styrelsen.
§10. Operation Festival
Operation Festival har de två senaste åren hållts i Rålabshovsparken och ska även i år göra det. Detta är en festival som anordnad av Norra Real, Södra Latin, Globala Gymnasiet, St Eriks Gymnasium och Estniska skolan för att uppmärksamma arbetet med Operation Dagsverke. Styrelsen kommer att få insyn i arbetet och även möjlighet att arbeta som volontärer under själva festivalen.
§11. Styrelsefoto
Tema har beslutats internt till fotot som ska tas snarast möjligt.
§12. Arbetsfördelning
Freja har skrivit ihop en struktur för vilka arbetsuppgifter som ska läggas på varje styrelsemedlem. Arbetsfördelningen godkändes. Dock är styrelsen överrens om att styrelsearbetet ska göras tillsammans som grupp och att samarbete är viktigt.
§13. Fika
Till styrelsemötena på måndagar har ett fikaschema skrivits och till varje möte ska alltså en styrelsemedlem ta med fika till styrelsen.
§14. Övriga punkter
Pepule och Henrik kom med förslag om en äggjakt till påsk som godtogs med positiv inställning från övriga styrelsen. Hur denna kommer gå till beslutas närmare påsk.
§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades.