Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 18/11

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-11-18 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Jakob Bohman, Caroline Witasp, Olga Fare, Linn Andersson, August Almqvist Jansson

Bisittare: -

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Alexander Lucas Ljungqvist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Linn valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

August har tagit körkort, Freja har räddat dockor idag, Jakob och Emil mår bra, Carro har varit på Saco-mässan, Olga och Linn har ont i huvudet.

§5. Hemsida + medlemsvärvning

Jakob och Olga fixar affischer och flyers imorgon. Är klara senast på onsdag.

Högra delen av bordet tar tvåor, vänstra tar treor.

§6. Läroverksfejden

Vision: Mer förankring i utbildningen.

Hade rektorsmöte i måndags.

Mer fokus på uttagningar. Det kommer finnas regler för uttagningarna.

Kommer att fortsätta att vara i skolorna, men Kungsholmen kommer att vara utomhus.

Ännu oklart hur mycket bidrag vi får från skolledningarna.

§7. Bidragsansökan

Yrkande Emil: avslå bidragsansökan

Yrkande: August: 400 kr

Styrelsen beslutade:

att yrkande August bifalles med röstsiffrorna 5 mot 3.

§8. Fikarutiner

Styrelsen beslutade

att elevkåren kan lägga pengar på fika

Yrkande1: Fika får endast köpas in om mötet överstiger en timme

Yrkande2: Mötesordföranden innehar fullmakt att avgöra om fika behövs

att båda yrkandena bifalles

§9. Skolkläder

Carro gör en fronternyhet om att folk kan maila

Alla i styrelsen kollar runt med sina kompisar

Punkten ska tas upp nästa möte

§10. Poängjakten

Pris diskuterades.

August och Freja kollar upp olika alternativ till nästa möte.

Facebookgruppen ska korrigeras

§11. Sverokbidraget

Emil ska ringa till Sverok och fråga hur mycket bidrag vi kan få, när vi kan få det, och om vi måste ha ett eget konto.

§12. Övrigt

Kan vara bra att ha mötesunderlag oftare. Kan göras genom gemensamma dokument på dropboxen.

 

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Styrelsemöte 11/11

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-11-11 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Hayun Kang, Alexander Ljungqvist, Jakob Bohman, Freja Nielsen, August Almqvist Jansson, Linn Andersson, Awat Fili

Bisittare: §6: Rasmus Lundén och en till från SchoolBrand.

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Caroline Witasp, Emil Arvas: FY SKÄMS!

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

Styrelsen är överlag mycket stressad just nu

§5. Skoltidning

Alexander har planer på att göra en skoltidning. Finns en grupp i hans klass som är på gång. – NAJS!

§6. Skolkläder

Schoolbrand var här och presenterade sitt utbud.

§7. Medlemsvärvning och hemsidekampanj

Kampanj:

Vi kommer gå runt i klasserna (endast tvåor och treor, då ettorna redan är värvade)Halva styrelsen tar 10 klasser (2or och 3or).

13 december slut för medlemsvärvning

Linn uppdras kolla med Minna ifall det datumet är för sent.

Ettorna som är värvade manuellt ska skrivas in på hemsidan av styrelsen (30 elever var). Slutdatum för det blir skolavslutningen.

 

Affischer ska tryckas upp. Jakob blir huvudansvar.

Medlemsvärvning bör börja v. 47.

§8. Poängjakten

Utskottet klarar sig själv.

August uppdras prata med Emil om Sverokbidrag.

§9. Matföreningen

Alexander uppdras att kolla facebookmeddelandet.

§10. Skolkatalogerna

Nya: 20 till styrelsen, 20 till skolan

Gamla: Bör ej säljas pga. På visionsmöte bör ett lösningsförslag komma fram för vad vi ska göra med ca 300 gamla skolkataloger.

§11. Fejden

Styrelsen hade blivit uppdragen av Läroverksfejdens styrelse att diskutera ett rimligt pris för inträde till de olika deltävlingarna. Styrelsen var enig om att 20 kr är ett maxbelopp. Absolut inte mer.

§12. Rektorsmöte

Förslag: Någon fredag klockan ett.

§13. Fika

Inget beslut kan tas på grund av minoritet.

§14. Kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte infaller: 18/11 kl. 17.00.

§15. Övriga frågor

§16. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Styrelsemöte 28/10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-28 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Olga Fare, Jakob Bohman, Alexander Ljungkvist, Linn Andersson, Emil Arvas, Caroline Witasp, Hayun Kang, August Almqvist Jansson

Bisittare: Under §5: Tre företrädare för matföreningen

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Freja Nielsen

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Olga Fare valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Skolkläder

Styrelsen diskuterade vad vår åsikt är om

Styrelsens åsikt är att vi i största möjliga utsträckning ska efterfråga ekologiska skolkläder.

Klassiska basutbudet + designade kläder.

Caroline, Hayun och Olga ansvar för att leta efter företag.

§5. Matföreningen

Matföreningen har värvat 200 medlemmar och vill ha hjälp att komma igång med sitt arbete.

Verksamhetsplaner: Mattävlingar, rabatter på restauranger.

§6. Fotostipendiet

Malin efterfrågar en stipendieformulering. Prisutdelning kommer att ske på onsdagen efter lovet.

Emil uppdrags att göra ett diplom. Jakob uppdras att göra en stor check.

Olga uppdras göra ett evenemang. Jakob uppdras bjuda in under senaste helgen

§7. Utskott

Princip angående hur utskott tillsätts antogs.

Utskott skall tillsättas på styrelsemöten, men hur de hittas finns det inga principer för.

§8. Sverok

Emil söker det över höstlovet

§9. Grafisk profil

Modern No. 20

§10. Hemsida + medlemsvärvning

Vi fixar affischer mm, på vilka fördelar du får som medlem kontra icke medlem, August sammanfattar alla fördelar, alla tänker på vad som skulle vara effektfullt till nästa möte vecka 45.

§11. Hundra idéer

Vi ska ha ett visionsmöte om småevents på fredag vecka 45 klockan 13.00. Emil pratar med real green om att arrangera en secondhandbutik!

§12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades